Route du Rhum 7,50 €

banane, chocolat, flambée rhum